หน้าหลัก ประกันคุณภาพ ติดต่อ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
บทเรียนออนไลน์
ลำดับ ชื่อวิชา/รหัสวิชา ผู้สอน LINK
1 ชื่อวิชา/รหัสวิชา นางสาวธัญรดี ปัตตังเว LINK
2 วิชาโปรแกรมตารางคำนวณ นางอรพรรณ เพิ่มวงศ์ LINK
3 วิชาเทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ นางสาวศิราตรี ลาคำ LINK
4 ชื่อวิชา/รหัสวิชา นางสาวพรทิพย์ เพ็ชรณรงค์ LINK
5 วิชาระบบจัดการฐานข้อมูล นางสาวสุพิศพันธ์ บุบพันธ์ LINK
6 วิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านบัญชี 3204-2112 นางณัฐริกา เรืองงาม LINK
7 วิชาเทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ นางสาวศศิธร ทองน้ำวน LINK
8 วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ นางสาวอัจฉรีย์ จั่นกระแสร์ LINK