หน้าหลัก ประกันคุณภาพ ติดต่อ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
บทเรียนออนไลน์
ลำดับ ชื่อวิชา/รหัสวิชา ผู้สอน LINK
1 วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นางวิภาพร กระจ่างจิต LINK
2 วิชาการเป็นผู้ประกอบการ นางพรรณี ดอกสน LINK
3 วิชาการประกันภัย นางจุไรรัตน์ กันไทยราษฏร์ LINK
4 ชื่อวิชา/รหัสวิชา นางศรีภาวิกา สินธุไชย LINK
5 ชื่อวิชา/รหัสวิชา นางสาวธนัชพร บุญรอด LINK
6 ชื่อวิชา/รหัสวิชา นางสาวปุญญพัฒนฺ ทองสกุล LINK
7 ชื่อวิชา/รหัสวิชา นางภัคจิรา บุญเวียง LINK
8 ชื่อวิชา/รหัสวิชา นางสายลม ยวงทอง LINK
9 ชื่อวิชา/รหัสวิชา นายสุกิจ จันทร์เพ็ญแข LINK
10 ชื่อวิชา/รหัสวิชา นายธนัตถ์ ซื่อกิจธนโภคิน LINK
11 วิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต นางสาวประทุมมา พรานทนงค์ LINK
12 ชื่อวิชา/รหัสวิชา นายพนมพร แก้วฤทธิ์ LINK
13 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม Code 3000-1210 นางเทียนทิวา วิฒน์ปัญญาวงศ์ LINK
14 ชื่อวิชา/รหัสวิชา นายประสงค์ พานเมือง LINK
15 วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด2 (2000-1204) นางสาวกฤติยาพร พิมพันธ์ LINK
16 วิชาภาษาอังกฤษ นางสาวโชติรส จำปาเทศ LINK
17 วิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการคิด (รหัสวิชา 3000-1409) นางสาวสาริณี ใจสัมฤทธิ์ LINK
18 ชื่อวิชา/รหัสวิชา นางสาวภัคกร ปรพลธนวัต LINK
19 วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (20000 - 1301) นางสาวน้ำฝน น้อยเมือง LINK
20 ชื่อวิชา/รหัสวิชา นางสาวสุมิตร พลกล้า LINK
21 ชื่อวิชา/รหัสวิชา นายวิริยะ อินยิ้ม LINK
22 วิชาพลังงานและสิ่งแวคล้อม นางสาวสิริลักษณ์ หอมหวาน LINK
23 วิชาภาษาอังกฤษ นางสาวสุนิสา บรรทัพ LINK