หน้าหลัก ประกันคุณภาพ ติดต่อ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
บทเรียนออนไลน์
ลำดับ ชื่อวิชา/รหัสวิชา ผู้สอน LINK
1 ชื่อวิชา/รหัสวิชา นางโชติรส ส่งสัยออ LINK
2 วิชาธุรกิจท่องเที่ยว นางสาวพลอยไพลิน กรมขุนทด LINK
3 วิชาภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม นางสาวจิราพรรณ บัวหลวงงาม LINK
4 วิชา ศิลปวัฒนธรรมไทย รหัสวิชา 20700 - 1002 นายระพีวัฒน์ วัดเยื้อง LINK