หน้าหลัก ประกันคุณภาพ ติดต่อ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าสาขา
ลำดับ สาขาวิชา หัวหน้าสาขา เบอร์โทรศัพท์
1 สาขาวิชาการท่องเที่ยว นางโชติรส ส่งสัยออ 088-2913201
2 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก นางสาวธนกร ส่งสัยออ 062-1656295
3 สาขาวิชาการบัญชี นางสุวรรณ มณเฑียรรัตน์ 062-1656295
4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาวธัญรดี ปัตตังเว 082-5429711
5 สาขาวิชาการตลาด นางน้องนุช ธรรมจันทร์ 080-2017695
6 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า นายนพดล มีส่ง 081-9485644
7 สาขาวิชาช่างยนต์ นายวิทวัส ปานรัตน์ 083-0194558