หน้าหลัก ประกันคุณภาพ ติดต่อ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
บทเรียนออนไลน์
ลำดับ ชื่อวิชา/รหัสวิชา ผู้สอน LINK
1 วิชาเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม นายนพดล มีส่ง LINK
2 ชื่อวิชา/รหัสวิชา นายจิรายุ ศิลปานันทกุล LINK
3 วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 2104-2003 นายวิชญ์รุจ งามสีห์พิมล LINK
4 ชื่อวิชา/รหัสวิชา นายรุ่งโรจน์ สัชนา LINK
5 ชื่อวิชา/รหัสวิชา นายคารม อนันต์สลุง LINK
6 ชื่อวิชา/รหัสวิชา นายวีระยุทธ รุจิกาญจนรัตน์ LINK
7 ชื่อวิชา/รหัสวิชา นายสมศักดิ์ เทพจิตร LINK
8 ชื่อวิชา/รหัสวิชา นายศรายุทธ หิรัญรัตน์ LINK
9 ชื่อวิชา/รหัสวิชา นางสาวชนานันท์ กมลเดช LINK
10 ชื่อวิชา/รหัสวิชา นายกำธร มังสิงห์จันทร์ LINK